หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

welcome.jpg

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class Room)

       ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class Room) นักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงเหมือนกับอยู่ในห้องเรียน  ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย  โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ   ภาพเสียงหรือวิดีโอ  ในรูปแบบที่สามารถโต้ ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ

วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
วราพร วันไชยธนวงศ์
รายวิชาของอาจารย์วราพร วันไชยธนวงศ์
ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุ
รายวิชาของอาจารย์ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุ
สายฝน
รายวิชาของอาจารย์สายฝน
กรรณิการ์ เรือนจันทร์
รายวิชาของอาจารย์กรรณิการ์ เรือนจันทร์
จินตนา
รายวิชาของอาจารย์จินตนา
กานต์รวี
รายวิชาของอาจารย์กานต์รวี
ลินณภัสร์
รายวิชาของอาจารย์ลินณภัสร์
สุมิตรพร
รายวิชาของอาจารย์สุมิตรพร
มนตรี
รายวิชาของอาจารย์มนตรี
ปริศนา
รายวิชาของอาจารย์ปริศนา
ชลกนก
รายวิชาของอาจารย์ชลกนก
นนทรัตน์
รายวิชาของนนทรัตน์
พิมพ์ใจ
รายวิชาของอาจารย์พิมพ์ใจ
สุปราณี
รายวิชาของอาจารย์สุปราณี
พิกุล
รายวิชาของอาจารย์พิกุล
พูลทรัพย์
รายวิชาของอาจารย์พูลทรัพย์
ภัทรานิษฐ์
รายวิชาของอาจารย์ภัทรานิษฐ์
พิเชษฐ์
รายวิชาของอาจารย์พิเชษฐ์
สุพัตรา
รายวิชาของอาจารย์สุพัตรา
สุพิมล ขอผล
รายวิชาของอาจารย์สุพิมล ขอผล
ทิพย์สุดา เส็งพานิช
รายวิชาของอาจารย์ทิพย์สุดา เส็งพานิช
วรางคณา บุญมา
รายวิชาของอาจารย์วรางคณา บุญมา
วริศา
รายวิชาของอาจารย์วริศา
วรรณภา
รายวิชาของอาจารย์วรรณภา กาวิละ
ยุพเรศ
รายวิชาของอาจารย์ยุพเรศ
ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
รายวิชาของอาจารย์ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ชาลี กาญจนรัตน์
รายวิชาของอาจารย์ชาลี กาญจนรัตน์
จรรยา คำแสน
รายวิชาของอาจารย์จรรยา คำแสน
พนิดา พาลี
รายวิชาของอาจารย์พนิดา พาลี
ณิชชา กองอรินทร์
รายวิชาของอาจารย์ณิชชา กองอรินทร์
จินตวีร์พร แป้นแก้ว
รายวิชาของอาจารย์จินตวีร์พร แป้นแก้ว
ทิพย์ ลือชัย
รายวิชาของ อ.ทิพย์ ลือชัย
พิมลพรรณ เนียมหอม
รายวิชาของอาจารย์พิมลพรรณ สุริยโคตร
รายวิชาของอาจารย์ปวีณา ยศสุรินทร์
รายวิชาของอาจารย์ปวีณา ยศสุรินทร์
พักตร์วิภา ตันเจริญ
รายวิชาของอาจารย์พักตร์วิภา ตันเจริญ
ธณัชช์นรี สโรบล
รายวิชาของอาจารย์อำภร สโรบล
เยาวลักษณ์ มาก๋า
รายวิชาของอาจารย์เยาวลักษณ์ มาก๋า
ทวี เรืองโฉม
รายวิชาของอาจารย์ทวี เรื่องโฉม
อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
รายวิชาของอาจารย์อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
ผู้ช่วยระบบ
คู่มือการสร้างห้องเรียนเสมือน
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message

ระบบห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Class Room)
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ไม่รู้จบ บนโลกอินเตอร์เนต

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand. Require 1024x768 Up Resolution 2008-2009 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ All rights reserved. license agreement Version : 3.0 license agreement Version : 3.0